• Programi i igre za uspešan tim
  • Edukativno-rekreativne aktivnosti
  • Učenje jednih o drugima, dobrim stranama i slabostima
  • Konkurentniji i produktivniji tim